دوشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۴

لطف و لعنت

 لعنت بر کسی که لطفاً آشغال نریزید
لعنت بر کسی که لطفاً آشغال نریزید!

جمعه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۴

گيسو

Click to Enlarge

از سايه عزیز به خاطر اینکه من رو از گیس و گیس کشی که توی کله ام بود نجات داد و اسم مناسب برای این عکس پیشنهاد کرد ممنونم وهمینطور از همه دوستاي خوبم كه توي پست قبل ( و پست قبل تر از اون)در مورد مشکل صفحه بندی راهنماييم كردند بی نهایت متشکرم.