جمعه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۶

نمايشگاه كتاب


يك مشت كتاب مي بينم قربتاً الي الله
يك مشت كتاب مي بينم قربتاً الي الله

 همه رقم كتاب از همه رنگ
همه رقم كتاب از همه رنگ

آتيش زدم به مالم،  بگير بخر حالشو ببر
آتيش زدم به مالم، بگير بخر حالشو ببر