پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۸

تولدي ديگر


-

هشت روز تا هشت هشت هشتاد و هشت
اينجا به روز خواهد شد